บทภาวนาเพื่อกระแสเรียก

 
บทภาวนาเพื่อกระแสเรียก
ของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนนิกต์ ที่ 16
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ข้าแต่พระบิดาเจ้า ขอพระองค์โปรดประทานกระแสเรียกแห่งการเป็นสงฆ์ให้ทวีมาก

ขึ้น ให้เป็นกระแสเรียกศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางบรรดาคริสตชน เพื่อจะได้ให้ความเชื่อดำรงอยู่

อย่างมั่นคงและรักษาไว้ซึ่งความสำนึกในพระคุณของพระเยซูเจ้า พระบุตรของพระองค์

โดยอาศัยการประกาศพระวาจา และการโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งจะทำให้บรรดาสัตบุรุษได้รับ

การฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง
         ขอพระองค์ประทานศาสนบริกรประจำพระแท่นศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นผู้พิทักษ์รักษาด้วย

ความเอาใจใส่และกระตือรือร้น ต่อการฉลองพิธีบูชาขอบพระคุณ ซึ่งเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์แห่ง

การมอบถวายสูงสุดของพระคริสตเจ้า เพื่อไถ่กู้มนุษยชาติ
         ขอพระองค์ทรงเรียกให้มีผู้ที่จะเป็นศาสนบริกรแห่งพระเมตตาของพระองค์ เพื่อว่า

โดยอาศัยศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดี ความชื่นชมยินดีแห่งการได้รับการอภัยจากพระองค์

จะได้แผ่กระจายไป
         ข้าแต่พระบิดาเจ้า ขอโปรดให้พระศาสนจักร น้อมรับการดลใจที่หลากหลายขององค์

พระจิตเจ้าด้วยความชื่นชมยินดี เพื่อว่าเมื่อได้อ่อนน้อมต่อคำสอนของพระจิตเจ้าแล้ว จะได้

สามารถเอาใจใส่ต่อกระแสเรียกการเป็นสงฆ์แห่งศาสนบริกร และต่อมากระแสเรียกของ

ผู้รับเจิมถวายตัว
         ขอพระองค์ทรงค้ำจุนพระสังฆราช พระสงฆ์ สังฆานุกร ผู้รับเจิมถวายตัว และผู้ที่รับ

ศีลล้างบาปในพระคริสตเจ้าทุกคน เพื่อให้ทุกคนซื่อสัตย์ต่อพันธกิจของตน และรับใช้

พระวรสาร ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s