แนะนำกลุ่มอาสาสมัครประกาศข่าวดีประจำวัด

สัมภาษณ์ คุณอรวรรณ ผลสมบูรณ์  กรรมการสภาภิบาลวัดนักบุญหลุยส์มารีย์ (บางแค)

CCM

อีเมล พิมพ์ PDF

กลุ่มอาสาสมัครประกาศข่าวดีประจำวัด(PMG)
            คณะธรรมทูตไทย(TMS) ก่อตั้งขึ้นโดยสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย มีสมาชิกที่เป็นพระสงฆ์จำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี นอกจากจะดำเนินการเรื่องการฝึกอบรมพระสงฆ์และนักบวชให้เป็นธรรมทูตแล้ว ยังได้จัดการฝึกอบรมฆราวาสให้เป็นธรรมทูต โดยการสร้างจิตสำนึก ให้ความรู้และทักษะในการเป็นธรรมทูต ทำงานรับใช้พระเจ้าในงานธรรมทูตในเขตวัดของตนเอง ภายใต้ชื่อว่า อาสาสมัครประกาศข่าวดีประจำวัด(Parish Missionary Group) ซึ่งได้จบการฝึกอบรมไปแล้วหนึ่งรุ่น จึงขอแนะนำประธานกลุ่มอาสาสมัครประกาศข่าวดีประจำวัดเพื่อการร่วมมือกันในการทำงานการประกาศข่าวดีของพระเจ้าในแต่ละวัดของเรา คุณอรวรรณ ผลสมบูรณ์ : ประธานกลุ่มอาสาสมัครประกาศข่าวดีประจำวัด(PMG)

              มาเรียโรซา อรวรรณ  ผลสมบูรณ์ เป็นศิษย์เก่าซิสเตอร์ซาเลเซียน ร.ร. เซนต์แมรี่  อุดรธานี ปัจจุบัน  เป็นเจ้าของธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างบริษัท ภูเพชร เทรดดิ้ง จำกัด สังกัดวัดนักบุญหลุยส์ มารีย์ ฯ (บางแค) กรุงเทพมหานคร  เข้ามาเป็นคาทอลิกเพราะรักแม่พระ  และเห็นแบบอย่างความเชื่อจากบรรดาซิสเตอร์ ปัจจุบันรับใช้พระเจ้าในหลายๆบทบาทหน้าที่ด้วยกัน เช่น เป็นรองผู้อำนวยการสภาอภิบาลวัดฯ เป็นรองประธานสหพันธ์ศิษย์เก่าธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์(โรงเรียนในเครือ: ร.ร. นารีวุฒิ ร.ร.ธิดานุเคราะห์  ร.ร. เซนต์แมรี่  ร.ร. มารีย์อุปถัมถ์ สามพราน  ร.ร.วิสุทธิวงศ์ โพนสูง หอพักเอาซีลีอุม สีลม) เป็นประธานอาสาสมัครประกาศข่าวดีประจำวัด PMG รุ่นที่ 1 

PMG คืออะไร เป็นองค์กรใหม่ของพระศาสนจักรใช่ไหม 
“พีเอ็มจี” ย่อมาจากคำเต็มที่ว่า Parish Missionary Group (PMG) ภาษาไทยคือ “อาสาสมัครประกาศข่าวดีประจำวัด” เป็นกลุ่มใหม่ที่คุณพ่ออาดรีอาโนได้คิดจัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างบุคลากรฆราวาสในงานประกาศข่าวดีหรืองานแพร่ธรรมให้กับพระศาสนจักรในระดับวัด คุณพ่ออยากเห็นทุกวัดในประเทศไทยมีอาสาสมัครทำงานด้านนี้ คือ รับใช้คุณพ่อเจ้าอาวาสในงานประกาศข่าวดีสู่ปวงชน คุณพ่ออาดรีอาโนซึ่งเป็นมิชชันนารีและปัจจุบันเป็นอธิการใหญ่คณะธรรมทูตไทย(TMS) เห็นว่าพระสงฆ์นักบวชชายหญิงมีการฝึกอบรมกันแล้ว ฆราวาสซึ่งเป็นกำลังสำคัญและเป็นคนกลุ่มใหญ่ของพระศาสนจักรควรมีการฝึกอบรมด้วย และควรทำอย่างจริงจัง  ต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ

จุดประสงค์ของ “พีเอ็มจี” เพื่อการแพร่ธรรม ใช่ไหม
            ถูกต้อง  เพราะทุกคนที่ได้รับศีลล้างบาปและศีลกำลังแล้วต่างมีหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าวดีด้วยกันทั้งนั้น   แต่เราฆราวาสมักจะไม่ค่อยกล้า และหลายคนยังคิดว่าเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์นักบวช พลังของการแพร่ธรรมหรือการประกาศข่าวดีจึงยังไม่มากพอ แต่ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า   พวกเราที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกพีเอ็มจีนี้  ก็เป็นคนธรรมดาที่ยังต้องดำเนินชีวิตทางโลก  เพียงแต่พวกเราอยากจะ “ตอบแทนพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงมีความรักและเมตตาต่อเราแต่ละคน” ดังนั้นจึงอยากจะประกาศหรือบอกเล่าเรื่องของพระองค์ให้คนที่เรารักหรือรู้จักรวมทั้งคนทั่วไปได้รู้จักพระเจ้าของเรา

• มีการฝึกอบรมกันอย่างไร
             เมื่อต้นปีนี้(2552) ได้อ่านข่าวในอุดมสารแจ้งว่าจะมีการอบรมอาสาสมัครประกาศข่าวดีประจำวัด(PMG)  สะดุดใจกับคำว่า “การประกาศข่าวดีเป็นหน้าที่ของคริสตชนทุกคน” เมื่อทบทวนตัวเองแล้ว  สำนึกว่าทำหน้าที่ไม่ครบถ้วน  และโดยส่วนตัวแล้วได้รับพระพรจากพระเจ้ามากมายตั้งแต่ยังไม่ได้เข้ามาเป็นลูกของพระเจ้าอย่างเต็มตัวเหมือนปัจจุบันนี้ จึงได้โทรฯไปสมัครตามคำประกาศนั้น วันแรกของการฝึกอบรมทุกคนต่างไม่รู้จักกันมาก่อน ต่างคนต่างไป เพียงแต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคืออยากจะรับใช้พระเจ้า จากนั้นคุณพ่ออาดรีอาโน คุณพ่ออังเยโล และคุณพ่อวัชศิลป์ก็ได้ให้การอบรมพวกเราถึงหน้าที่ของฆราวาสและคำสอนของพระศาสนจักร เราอบรมกัน 5 ครั้ง โดยเริ่มตั้งแต่เย็นวันศุกร์ถึงเที่ยงวันอาทิตย์ คือใช้ 5 สุดสัปดาห์ในการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ รุ่นแรกมีทั้งหมด 16 คนมาจาก 9 วัด เราได้ศึกษาเอกสารของพระศาสนจักร คำสอนของพระศาสนจักร ได้ฝึกการภาวนาในรูปแบบต่างๆ มีการแบ่งปันประสบการณ์ชีวิต ได้ร่วมถวายมิสซาอย่างใกล้ชิดกับพระองค์ ได้ทำกิจกรรมออกไปเยี่ยมพี่น้องที่ยากลำบากตามชุมชนต่าง ๆ

• เราได้รับอะไรจากการฝึกอบรมบ้าง 
           รู้ว่าการเป็นคริสตชนเป็นพระพรจริง ๆ  ทำให้สำนึกอยู่ตลอดเวลาว่า เราต้องประพฤติตัวเป็นตัวอย่างที่ดี มั่นคงในความดี เพื่อเป็นประจักษ์พยานถึงความรักของพระ เพราะเราต้องออกไปประกาศข่าวดีด้วยตัวเรา โดยอาศัยความช่วยเหลือจากพระเจ้า

• รู้สึกอย่างไรเมื่อได้รับเลือกให้เป็นประธานกลุ่ม
           รู้ว่าเป็นน้ำพระทัยของพระ  ที่ต้องการให้เราพร้อมที่จะรับใช้ผู้อื่น ให้เราทำงานมากกว่าผู้อื่น

• กลุ่มนี้ทำหน้าที่อะไรในวัด
           สมาชิกแต่ละคนต่างทำหน้าที่ประกาศข่าวดีให้กับคนรอบข้าง เช่น บางคนคุณแม่ยังไม่ได้เป็นคาทอลิก เขาก็จะพยายามสวดภาวนาและบอกเล่าเรื่องพระเยซูเจ้าและแม่พระให้คุณแม่ของเขาฟัง บางคนก็ประกาศข่าวดีกับคู่สมรสบ้าง กับเพื่อนๆ กับคนข้างบ้าน กับคนในที่ทำงาน ฯลฯ การประกาศข่าวดีเป็นชีวิตจึงประกาศได้ทุกเวลาทุกสถาน พบกับใครคุยกับใครทำงานกับใครก็แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตของเราได้ แต่ที่สำคัญคุณพ่ออาดรีอาโนเน้นหลักในการทำงานสองประการคือ หนึ่ง ทำอะไรให้บอกคุณพ่อเจ้าอาวาสก่อน ถ้าท่านอนุญาตก็ให้เราทำได้ แต่ถ้าท่านไม่เห็นด้วยเราต้องอย่าทำ และสอง  เราต้องรักกันและกัน  ดังนั้นเราเป็นลูกวัดไหน เราต้องไปแนะนำตัวกับคุณพ่อเจ้าวัด ขอคำปรึกษาจากท่าน ขออนุญาตทำงานกับท่าน บอกกับท่านว่ามีอะไรให้เรารับใช้ในเรื่องของการแพร่ธรรมหรือการประกาศข่าวดีสู่ปวงชนบ้าง

•  แล้วใครเป็นผู้รับผิดชอบ ได้รับการรับรองจากพระศาสนจักรหรือเปล่า
            น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก  เพราะพระศาสนจักรให้การรับรองและช่วยเหลือกลุ่มเราผ่านทางคุณพ่ออาดรีอาโนในนามของคณะธรรมทูตไทย(TMS)และเป็นอธิการใหญ่ของพวกเรา และ คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ ในนามของคณะกรรมการเพื่อการธรรมทูตในสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยเป็นจิตตาธิการ  เรามีสมาชิกรุ่นที่ 1 จำนวน 16 คน

• อนาคตของกลุ่มฯจะเป็นอย่างไร
            กลุ่มของเราได้มีการพบปะกันเป็นระยะๆเพื่อพูดคุยกันถึงงานและประสบการณ์ที่ได้พบเจอ ส่วนใหญ่จะเห็นว่าพระเจ้าทำงานในชีวิตของพวกเรา คือ เราแต่ละคนมีโอกาสพบคนที่สนใจศาสนาของเราอยู่เสมอๆ บางคนเคยมาวัดรับศีลล้างบาปแล้วแต่เหินห่างไป บางคนเคยเรียนในโรงเรียนคาทอลิกสนใจแต่ไม่รู้จะเข้ามาอย่างไร บางคนเป็นเพื่อนสมัยเรียนหนังสือมาด้วยกัน ฯลฯ หลากหลายรูปแบบ ดังนั้นเราจึงมั่นใจว่าพระเจ้าทรงใช้งานเราแน่ๆ จึงคิดว่ากลุ่มจะขยายต่อไป  และมั่นใจว่ายังมีฆราวาสที่อาสาสมัครทำงานประกาศข่าวดีอีกมาก เพราะเราทุกคนรักพระเจ้า อยากทำงานถวายพระองค์ (นึกภาพดูสิว่า  เจ้านายของเราน่ะเป็นใคร?)  และมีคนรอฟังข่าวดีของพระเจ้าอีกมากมาย

• จะมีการฝึกอบรมสมาชิกใหม่เมื่อไร ที่ไหน รับสมัครหรือยัง
            มีทุกปีๆ ละ 1 รุ่น   เริ่มอบรมก่อนเทศกาลมหาพรต สำหรับการอบรมอาสาสมัครประกาศข่าวดีประจำวัด(PMG) รุ่นที่ 2 ปี  2553 / 2010 กำหนดการฝึกอบรมดังนี้ ครั้งที่ 1 : วันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2553 ครั้งที่ 2 : วันที่ 19 – 21กุมภาพันธ์ 2553 ครั้งที่ 3 : วันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2553 ครั้งที่ 4 : วันที่ 12-14 มีนาคม 2553 ครั้งที่ 5 : วันที่ 19–21 มีนาคม 2553(ออกพื้นที่) สถานที่บ้านคริสติน่า ปากเกร็ด นนทบุรี การฝึกอบรมเริ่มเย็นวันศุกร์จบเที่ยงวันอาทิตย์ ผู้สนใจจะต้องขอคำรับรองจากคุณพ่อเจ้าอาวาสหรือประธานองค์กรที่ส่งเข้ารับการฝึกอบรม ส่วนค่าใช้จ่ายนั้นให้ขอทุนจากทางวัดหรือต้นสังกัด หรือจะออกทุนเองก็ได้ถือว่าเป็นการบำรุงพระศาสนจักรตามความสามารถ ผู้จัดการฝึกอบรมคิดค่าใช้จ่ายครั้งละ 1000 บาทต่อคน(ศุกร์เย็นถึงอาทิตย์เที่ยง) วัด โรงเรียน องค์กรใดสนใจส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมติดต่อคุณสิริรักษ์ เกษตรบริบูรณ์ เบอร์โทรศัพท์ 084 – 613 -1125  หรือสอบถามประสบการณ์โดยตรงจากคุณอรวรรณ       เบอร์โทรศัพท ์ 085-235-7778  ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

• มีอะไรจะบอกพวกเราคริสตชนคาทอลิกเรื่องการประกาศข่าวดีบ้าง 
มีคนอีกมากมายที่อยากได้รับความรักจากพระ แต่ไม่มีใครนำไปมอบให้ มีอีกหลาย ๆ คนที่รู้สึกว่าได้รับความช่วยเหลือมาจากพระองค์ แต่ยังสงสัยว่าใช่แน่หรือ และพวกเราคริสตชนที่ได้รับความรักความช่วยเหลือจากพระเจ้า เราคงเก็บความดีใจนี้ไว้คนเดียวไม่ไหว ต้องประกาศให้ผู้อื่นรู้ และปรารถนาให้เขาได้รับเช่นเดียวกับเราแน่แท้ ติดตามข่าวสารของกลุ่มได้ที่ www.thaicatholicmission.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s