ความทรงจำมิลืมเลื่อน…POPE JOHN PAUL II

pope-john-paul-ii-0101

วีดีโอการเสด็จเยือนประเทศไทย ตอนที่ 1

วิดีโอการเสด็จเยือนประเทศไทย ตอนที่ 2

วิดีโอการเสด็จเยือนประเทศไทย ตอนที่ 3 

ประมุขแห่งคริสต์ศาสนาทรงตัดสินใจเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2527 การเดินทางเยือนไทยครั้งนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการเยือนหลายประเทศในเอเชีย ที่นับเป็นการเดินทางสู่ต่างประเทศครั้งที่ 21 ขององค์จอห์น ปอล ที่ 2 ได้ชื่อว่าเป็นสันตะปาปาที่ทรงเดินทางเยือนประเทศต่างๆ บ่อยครั้งที่สุด หลังจากสมเด็จพระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6 เสด็จเยือนบางประเทศเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสำนักวาติกัน

 

tx14สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 เสด็จจากกรุงโรม ตรงไปยังเกาหลีใต้ ต่อด้วยการเยือนปาปัว นิวกินี และหมู่เกาะโซโลมอน จากนั้นจึงเสด็จเยือนไทย   เป็นประเทศสุดท้ายก่อนกลับกรุงโรม
กำหนดการเยือนไทยครั้งนั้นไม่ได้เป็นการริเริ่มจากทางสำนักวาติกัน หากแต่เป็นการเชื้อเชิญจากฝ่ายคาทอลิกในประเทศไทยหลังได้รับทราบว่าจะเสด็จเยือนเอเชีย เช่นเดียวกับอีกหลายๆ ประเทศที่เชิญพระองค์ไปพร้อมๆ กัน อาทิ มาเลเซีย อินเดีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซียปรากฏว่าพระองค์ปฏิเสธทุกประเทศหมดยกเว้นประเทศไทย! ภาพที่ยังคงตราตรึงในความทรงจำอย่างมิรู้ลืมเลือน  ก็คือ การก้มลงจูบ ผืนแผ่นดินไทยขององค์สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์นปอลที่ 2 องค์ประมุขสูงสุดของเรา  ผู้รับใช้ของผู้รับใช้ พระเป็นเจ้า

 

 อาจารย์ชัยณรงค์ มณเฑียรวิเชียรฉาย เคยเล่าไว้กับ “มติชน” ก่อนหน้าการเสด็จเยือนว่า มีหลายประเทศอยากรู้เหตุผลถึงการตัดสินใจดังกล่าว ทางสำนักวาติกันแจกแจงเหตุผลแล้วปรากฏว่าทุกชาติยอมรับเหมือนกันหมด
เหตุผลประการแรกของการเลือกเพิ่มกำหนดการเยือนไทยเพียงประเทศเดียวก็คือ ทางสำนักวาติกันต้องการให้การเยือนครั้งประวัติศาสตร์ดังกล่าวเป็นการเยือนตอบแทนการเสด็จเยือนสำนักวาติกันอย่างเป็นทางการขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อปี 2503 เพราะ  นับแต่นั้นมาทางวาติกันไม่ได้มีโอกาสเยือนไทยเป็นการตอบแทนเลย นอกจากนั้น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน(ปุ่น ปุณณวิริมหาเถร) ยังเสด็จเยือนสำนักวาติกัน เพื่อเยี่ยมเยียนสมเด็จพระสันตะปาปา ปอล ที่ 6 เมื่อปี 2515  มาแล้วอีกด้วย

pop5

pop pop6  

 

 

 

                

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนและอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

พระราชดำรัส

วโรกาส : ในโอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น พอล ที่ ๒ เข้าเฝ้าในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยณ : พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท วันที่ : ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๗“… การที่ประเทศไทยและชาวไทยยินดีต้อนรับผู้เผยแผ่ศาสนาต่างๆ ด้วยไมตรี และด้วยความจริงใจฉันท์มิตรทุกสมัยมานั้น เป็นเพราะชาวไทยซึ่งเป็นพุทธมามกชน มีจิตสำนึกมั่นคงอยู่ในกุศลสุจริต และในความเมมตาการุญ เห็นว่าศาสนาทั้งปวงย่อมสั่งสอนความดี ให้บุคคลประพฤติปฏิบัติแต่ในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่เป็นประโยชน์ ให้ใฝ่หาความสงบสุขความผ่องใสให้แก่ชีวิต ทั้งเรายังมีเนติแบบธรรมเนียมให้ต้อนรับนับถือชาวต่างชาติต่างศาสนาด้วยความเป็นมิตร แผ่ไมตรีแก่กันด้วยเมตตาจิตและด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจ มิให้ดูแคลนเบียดเบียนผู้ถือสัญชาติและศาสนาอื่น ด้วยจะเป็นเหตุนำความแตกร้าวและความรุนแรงเดือดร้อนมาให้ ดังนี้ คริสต์ศาสนาจึงเจริญงอกงามขึ้นได้ในประเทศนี้ ชาวไทยต่างรู้จักและเคารพยกย่ององค์พระสันตะปาปา ประมุขแห่งชาวคาทอลิกอย่างสูง ในฐานะบุคคลสำคัญผู้หนึ่ง ผู้แผ่ความสงบร่มเย็นและความสว่างแจ่มใสแก่ชาวโลกถ้วนหน้า …”ที่มาของพระราชดำรัส: มูลนิธิชัยพัฒนา

  เหตุผลประการถัดมา ในขณะนั้นไทยเป็นประเทศที่ต้องรองรับภาระผู้ลี้ภัยมากที่สุดในภูมิภาคนี้ และเป็นหนึ่งในประเทศที่ต้องช่วยเหลือผู้ลี้ภัยมากที่สุดในโลก
พระองค์ต้องการให้การเยือนไทย และเยี่ยมค่ายผู้ลี้ภัยนอกจากจะเป็นการให้กำลังใจต่อผู้ที่พลัดบ้านพลัดเมืองเหล่านั้นโดยตรงแล้ว ยังจะเป็นการดึงดูดในนานาประเทศทั่วโลกหันมาให้ความสนใจกับสถานการณ์ผู้ลี้ภัยในเมืองไทยมากยิ่งขึ้น

tx15

 

 

การเสด็จไปเยี่ยมค่ายผู้อพยพที่พนัสนิคม และทรงรณรงค์เรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อพยพเหล่านั้น อีกทั้งยังทรงบริจาคเงินสดช่วยเหลือ  ผู้ลี้ภัยอินโดจีนเป็นจำนวน 1 ล้านบาท 

ประการสุดท้าย เป็นเพราะองค์พระสันตะปาปาเล็งเห็นว่าไทยเป็นประเทศที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา โดยมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นองค์ศาสนูปถัมภก ทรงถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้มาเยือนคริสต์ชนที่เป็นคนไทยอย่างแท้จริง 

**โป๊ปกับพระสังฆราช
การเสด็จเยือนไทยเมื่อ 20 ปีเศษที่ผ่านมานั้น เป็นการอำนวยโอกาสอันดีอีกครั้งหนึ่งที่ผู้นำ 2 ศาสนาคือ สมเด็จพระสังฆราช ประมุขแห่งศาสนาพุทธ กับพระสันตะปาปาแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอล ที่ 2 เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช ที่รอถวายการต้อนรับอยู่แล้วในอุโบสถวัดพระราชบพิธฯ โดยพระสันตะปาปานอกจากจะถวายคำนับพระพุทธอังคีรส พระประธานในอุโบสถแล้วยังถอดรองเท้าเข้าเฝ้าอีกด้วย ผู้สื่อข่าวต่างชาติกลุ่มใหญ่ที่เดินทางติดตามมาทำข่าว รายงานเรื่องนี้ออกไปใหญ่ โตในต่างประเทศ เพราะถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นพระสันตะปาปาทรงกระทำดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม ผู้รู้ท่านหนึ่งอธิบายไว้ในหนังสือพิมพ์ “มติชน” ฉบับประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2527 ว่า กรณีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมไทยอย่างลึกซึ้งขององค์สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 แตกต่างอย่างลิบลับกับผู้สื่อข่าวต่างชาติรายนั้นที่ไม่เข้าใจและไม่ศึกษาเรียนรู้เรื่องนี้  มาก่อน

pop3

 

ในช่วงบ่ายวันแรกที่ทรงเสด็จเยือนไทยนั่นเอง องค์สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 ก็ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีมหามิสซา ที่สนามศุภชลาศัย   สนามกีฬาแห่งชาติ โดยมีคริสต์ศาสนิกชนแทบจะทั่วประเทศไทยเกือบ 5 หมื่นคนร่วมในพิธีสวดมิสซาดังกล่าวนี้

 

ประกอบพิธีมิสซา และ บวชพระสงฆ์นายชุมพาบาล ซึ่งจะฉลองครบรอบ 25 ปี ที่พระสันตะปาปาบวชให้กับพระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จำนวน 12 คน ในวันที่ 11พฤษภาคม

 

 tx16

**โป๊ปกับภาษาไทย
ในพิธีมหามิสซานี่เองที่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอล ที่ 2 ทรงแสดงให้เห็นถึงพระประสงค์ที่จะศึกษา เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยการเปล่งคำสวดเป็นภาษาไทย โดยตอนหนึ่งทรงกล่าวนำสวดเป็นภาษาไทยว่า “ขอถวายพรแด่พระผู้เป็นเจ้า” เรียกเสียงปรบมือกึกก้องจากคริสต์ชนชาวไทยที่ร่วมอยู่ในพิธีสวด

อาจารย์ชัยณรงค์ มณเฑียรวิเชียรฉาย ให้สัมภาษณ์กับ “มติชน” ไว้ก่อนหน้าการเสด็จเยือนครั้งนั้นว่า พระสันตะปาปา ทรงมีพระประสงค์ให้มีมิสซาเป็นภาษาไทย โดยให้มีเพียงข้อความภาษาอังกฤษกำกับเป็นบางส่วนเพื่อให้พระองค์สามารถติดตามได้ว่าสวดไปถึงไหนแล้ว องค์พระสันตะปาปาเองก็ทรงพยายามที่จะกล่าวเป็นภาษาไทย แต่ทรงทำได้เพียงบางส่วนเท่านั้นเนื่องจากติดขัดตรงการออกเสียงบางอย่าง อาทิ การออกเสียงวรรณยุกต์ เป็นต้น
อย่างไรก็ตามนั่นไม่ใช่ครั้งแรกที่พระสันตะปาปาพระองค์นี้ทรงตรัสเป็นภาษาไทย เมื่อครั้งมีการแต่งตั้งพระคาร์ดินัลที่เป็นคนไทยคนแรก ทรงกล่าวผ่านดาวเทียมเป็นภาษาไทยว่า “สวัสดี ชาวไทยที่รักทั้งหลาย


 

**ฉลองวันเกิดในไทย
บรรยากาศในการเสด็จเยือนค่ายผู้ลี้ภัยในวันที่ 11 พฤษภาคม 2527 ถัดมาเป็นไปด้วยดียังความซาบซึ้งต่อเหล่าผู้อพยพเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อมีพระราชดำรัสที่ทรงเรียกว่าเป็นคำกล่าวจากใจว่า การเยือนดังกล่าวแม้จะสั้นๆ แต่ก็มีความหมายลึกซึ้งยิ่งสำหรับพระองค์เอง ในการนี้ทรงรับเอาชาวญวนอพยพที่เป็นคาทอลิก 10 คนเดินทางกลับไปพร้อมกับคณะของพระองค์ด้วย
ในวันเดียวกันนั้น สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้จัดงานฉลองในวาระคล้ายวันพระราชสมภพซึ่งเป็นวันที่ 18 พฤษภาคม ให้พระองค์ ณ วิหารอัสสัมชัญ บางรัก  มีนักบวชชาย-หญิงและคริสตศาสนิกชนราว 400 คนร่วมพิธี มีการขับร้องเพลง “แฮปปี้ เบิร์ธเดย์” ถวาย ในตอนท้าย สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 ทรงกล่าวตอบเป็นภาษาไทย จบลงด้วยประโยคที่ว่า
“ขอขอบใจลูกๆ ทุกคน ขออวยพรให้ลูกๆ ทุกคน”

บรรยากาศ ณ วันนั้นเต็มไปด้วยปลาบปลื้มปีติยินดี แตกต่างจากบรรยากาศ ณ บัดนี้ ซึ่งมีเพียงเสียงสวดอ้อนวอนเพื่อขอพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าให้องค์สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 ละจากโลกนี้ไปโดยสุข สงบและสันติ ตามประสงค์แห่งพระองค์จากเหล่าคริสตศาสนิกชนกว่าพันล้านคนทั่วโลก
สำหรับคริสต์ชนในประเทศไทย “สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2” จักอยู่ในความทรงจำต่อไปอีกเนิ่นนาน!

 

pop7สำหรับคริสตชนในประเทศไทยได้ร่วมพิธีอาลัยพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 โดย พระคาดินัลไมเคิล มีชัย กิจบุญชู ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทยเป็นประธานในพิธีมิสซาถวายวิญญาณพระสันตะปาปา จอห์น ปอลที่ 2 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญบางรัก พร้อมกันนี้ได้ขอเชิญชวนทุกสังฆมณพลในประเทศไทยร่วมภาวนาเพื่อพระวิญญาณของพระองค์ นับเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่เคยลืมลงจากความทรงจำของพวกเรา

คลิก..ประมวลภาพพระสันตะปาปาจอห์น ปอล ที่ 2

 

 

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s