การเอ่ยนามพระเจ้า

คำว่า tetragrammatonเป็นคำที่ถูกเขียนเพื่อหมายถึงพระเจ้า เพื่อแสดงถึงราชศักดิ์และความยิ่งใหญ่ อันหาขอบเขตมิได้ของพระองค์ ซึ่งตามธรรมประเพณีของพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม พระนามที่ได้รับการเปิดเผยนี้จะไม่มีการออกเสียง นั่นหมายถึง จะไม่เอ่ยพระนามพระเจ้า 

พระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม ฉบับที่ผู้เชี่ยวชาญ 70 ท่าน แปลเป็นภาษากรีก และเรียกว่า “ฉบับเจ็ดสิบ” (Septuagint) เมื่อเอ่ยถึงพระเจ้า (tetragrammaton) จะใช้คำว่า Kyrios เช่นเดียวกับพระคัมภีร์ภาษาละตินฉบับ Vulgate จะใช้คำว่า Dominus(= Adonai ในภาษาฮีบรู) 

การหลีกเลี่ยงที่จะเอ่ยพระนามพระเจ้าโดยตรง จึงถือเป็นธรรมประเพณีของพระศาสนจักร ที่มีภูมิหลังมายาวนาน 

อย่างไรก็ตาม หลายปีมาแล้ว คำว่า tetragrammaton ซึ่งถูกเขียนด้วยอักษร 4 ตัว คือ YHWH มีการสะกดออกเสียงในหลายๆ ภาษา เช่น Yahweh, Jahweh, Jave, Yehovahฯลฯ(= คำว่า “พระยาห์เวห์” ในภาษาไทย)

สิ่งที่ตามมาก็คือ เมื่อมีการฉลองพิธีกรรม จึงเอ่ยพระนามพระเจ้าว่าYahweh, Jahweh, Jave, Yehovah   รวมทั้ง “พระยาห์เวห์” ซึ่งถือว่าไม่สอดคล้องกับธรรมประเพณีดั้งเดิมของพระศาสนจักร          

ดังนั้น สมณกระทรวงพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ กรุงโรม จึงให้แนวทางปฏิบัติ ดังนี้

  1. ในการประกอบพิธีกรรม ทั้งบทเพลงและบทภาวนา จะไม่มีการใช้หรือออกเสียงคำว่า tetragrammaton (YHWH / ยาห์เวห์)  

  2. การแปลข้อความในพระคัมภีร์สำหรับใช้ในพิธีกรรม เพื่อหมายถึงพระเจ้า จะใช้คำอื่นแทนคำว่า tetragrammaton ได้แก่ Adonai / Kyrios : Lord, Signore, Seigneur, Herr etc. (ซึ่งตรงกับคำที่เราใช้ในภาษาไทยว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า” หรือบางกรณีใช้คำว่า “พระเจ้า”) 

  3. การแปลอื่นๆ ในบริบทของพิธีกรรม มีแนวทางที่สอดคล้องกัน คือ ไม่ใช้คำtetragrammaton (YHWH, พระยาห์เวห์)

การตอบรับของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรมดำเนินการตามแนวทางของสมณกระทรวงพิธีกรรมฯ กรุงโรม โดยขอให้ชี้แจงและอธิบายให้ทุกฝ่ายรับทราบและนำไปปฏิบัติให้เหมือนกันในพระศาสนจักรคาทอลิกไทย โดยกำหนดให้ใช้คำว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า” (หรือคำว่า พระเจ้า ในบางกรณี) แทนคำว่า “พระยาห์เวห์” ในการปฏิบัติทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมคาทอลิก รวมทั้งการประพันธ์บทเพลงในพิธีกรรมด้วย

อย่างไรก็ตาม สำหรับการแก้ไขบทเพลงในพิธีกรรมที่มีอยู่แล้ว ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับทำนองเพลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทสร้อยรับสั้น เนื่องจากคำว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า” ออกเสียงเป็น 5 พยางค์ และคำว่า “พระเจ้า” ออกเสียงเป็น 2 พยางค์   ไม่เท่ากับคำว่า “พระยาห์เวห์” ที่ออกเสียง 3 พยางค์ ผู้จัดทำจึงขออนุญาตใช้คำว่า องค์พระเจ้า แทนคำว่า “พระยาห์เวห์” โดยไม่ต้องเปลี่ยนทำนอง แต่สามารถเอื้อนคำร้องนี้ได้เพื่อให้ออกเสียงได้ชัดเจน แต่กรณีนี้สามารถใช้ได้ เฉพาะกับบทเพลงเดิมที่มีคำว่า “พระยาห์เวห์” ปรากฏอยู่เท่านั้น ซึ่งขณะนี้กำลังทดลองใช้ที่บ้านเณรใหญ่แสงธรรม

 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s