การสอนคำสอนในโรงเรียนคาทอลิก

การสอนคำสอนในโรงเรียนคาทอลิก

บทความนี้เขียนโดย นางสาวนันทิดา เต็มรักษ์ วิทยาลัยแสงธรรม  เป็นบทความที่ดีและน่าสนใจ สนับสนุนแผนงานอภิบาลของสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 2011-2015 และสอดคล้องกับเอกสารสังคายนา วาติกันครั้งที่ 2 ด้วยเรื่องการสอนคำสอน ลองอ่านบทความนี้ดู น่าคิดไม่น้อย

การสอนคำสอนของประเทศไทยในยุคปัจจุบันนับได้ว่ามีความก้าวหน้ามากขึ้นในทุก ๆ ด้าน มีสถานบันการฝึกอบรมที่สำคัญคือวิทยาลัยแสงธรรม และศูนย์คริสตศาสนธรรม(ซีซี) มีการจัดทำหนังสือคำสอนมากมาย มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาเหมาะสมกับวัย หนังสือสรุปแก่นคำของเนื้อหาคำสอน และหนังสือที่เป็นคู่มือแนะแนวสำหรับครูคำสอน เพื่อที่จะเป็นหลักในการนำไปสอนคำสอนได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี พร้อมกับสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ผู้เรียนมีความสนใจมากขึ้น และเข้าใจเนื้อหาคำสอนได้ง่ายขึ้น

              โดยส่วนตัวแล้ว ข้าพเจ้าเป็นครูในสถานศึกษาคาทอลิก แต่ก็ไม่ได้ทำเกี่ยวกับการสอนคำสอนแบบเต็มตัว เป็นครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยซึ่งได้มีโอกาสสอนคำสอนเด็กเล็กๆอยู่บ้าง ซึ่งความรู้ด้านคริสตศาสนธรรมก็มีเพียงพื้นฐาน นับว่าเป็นโอกาสดีที่ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญของการสอนคำสอน จึงได้ส่งข้าพเจ้ามาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมที่วิทยาลัยแสงธรรม การส่งเสริมจากผู้ใหญ่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ หากเราได้รับการสนับสนุนส่งเสริมเช่นนี้ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหรือสถาบันไหนก็จะทำให้การสอนคำสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งพระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์ก็ได้พูดถึงเรื่องนี้บ่อยๆ และได้ให้การส่งเสริมเช่นกัน

               ส่วนโรงเรียนของข้าพเจ้าก็มีการสอนคำสอนเด็กคาทอลิกทุกวันในช่วงเช้า โดยใช้หนังสือที่เหมาะกับวัยของตนเอง ซึ่งนักเรียนก็มีความเข้าใจอย่างดี อีกทั้งยังมีการสอนวิชาคริสตศาสนธรรมลงในรายวิชาสำหรับเด็กทั้งโรงเรียนอีกด้วย ในส่วนของครูคาทอลิกก็มีการเรียนคำสอนทุกวันอาทิตย์ โดยมีคุณพ่อพระสงฆ์เป็นผู้สอน พร้อมทั้งมีการจัดอบรมหรือสัมมนาทั้งภายในโรงเรียนและจัดเป็นเขตการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ และมีการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ

                 การจัดการอบรมเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจำเป็นจะต้องเข้ารับฟังเพื่อรื้อฟื้นความรู้เพิ่มเติมสิ่งที่ขาดไป ข้าพเจ้าคิดว่าคงมีใช่เพียงโรงเรียนของข้าพเจ้าเท่านั้น เพราะจากที่เห็นแล้วก็มีการจัดอบรมในทุกเขตพื้นที่ ในแต่ละสังฆมณฑลก็มีศูนย์คำสอน มีการส่งผู้สนใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในท้องถิ่นของตน มีการส่งพระสงฆ์ไปศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อที่จะนำความรู้มาถ่ายทอดให้กับคริสตชนในประเทศของเรา และเราเมื่อได้รับความรู้แล้วก็มีหน้าที่ในการประกาศข่าวดีต่อไป สอนนักเรียนเพื่อให้เขารักพระเป็นเจ้า พระเยซูเจ้า และอยากจะเล่าเรื่องของพระเยซูเจ้าสืบต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s