กระบวนการฟื้นฟู

สภาพระสังฆราชฯ จึงเชิญชวน สมาชิกทุกคนของพระศาสนจักร ทั้งในระดับส่วนตัว หมู่คณะ ชุมชน สังฆมณฑล และระดับชาติ ได้ร่วมกันทบทวนชีวิตความเชื่อประจำวันของตนในการเป็น ชุมชนศิษย์พระคริสต์ เป็นหนึ่งเดียวในความรักต่อพระเจ้า และเป็นประจักษ์พยานชีวิตถึงพระคริสตเจ้า โดยเริ่มฟื้นฟูชีวิตคริสตชนในทุกระดับในวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 2012 เป็นต้นไป
เอกสารฟื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์เป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่สภาพระสังฆราชฯ มอบหมายให้คณะกรรมการชุดหนึ่งของสภาพระสังฆราชฯ จัดทำขึ้น เพื่อให้คริสตชนทั้งพระสงฆ์ นักบวช และฆราวาส ได้รำพึงไตร่ตรองข้อความเชื่อของพระศาสนจักรกับชีวิตของตน เพื่อนำไปเสริมสร้างและเพิ่มพูนความเชื่อนั้นให้สมบูรณ์เข้มแข็งยิ่งขึ้น ด้วยการมีข้อตั้งใจบางประการที่จะปฏิบัติตามความเชื่อนั้นในชีวิตของตน รวมทั้งยังเป็นการทบทวนและเรียนรู้คำสอนของพระศาสนจักรด้วย

เอกสารฟื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์ เริ่มใช้ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2012 ไปจนถึงเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2015 โดยกำหนดหัวข้อความเชื่อเพื่อพี่น้องคริสตชนจะได้นำไปไตร่ตรองเดือนละ 1 หัวข้อ ดังนั้นตลอดการฟื้นฟูชีวิตชุมชนศิษย์พระคริสต์นี้ จะมีหัวข้อให้เราไตร่ตรอง 36 หัวข้อ โดยคณะกรรมการได้นำเสนอเอกสารในการไตร่ตรองแล้ว 6 เรื่อง คือ

1. พระศาสนจักร (สิงหาคม 2012)

2. เราเป็นประชากรของพระเจ้า (กันยายน 2012)

3. พระนางมารีย์ พระมารดาของเรา (ตุลาคม 2012)

4. พันธกิจของคริสตชนคือรักอย่างที่พระคริสตเจ้าทรงรัก (พฤศจิกายน 2012)

5. คุณค่าและศักดิ์ศรีของมนุษย์ (ธันวาคม 2012) และ

6. การสร้างเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง (มกราคม 2013)

ซึ่งพี่น้องสามารถดาวน์โหลดเอกสารเหล่านี้ได้จาก http://www.catholic.or.th/

เอกสารฟื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์ใช้วิธีการไตร่ตรองที่เรียกว่า Look Listen Love (มองชีวิตปัจจุบัน ฟังพระวาจาของพระเจ้า ดำเนินชีวิตศิษย์พระเยซู) โครงสร้างหลักของเอกสารจึงประกอบด้วยการมองชีวิตจากประสบการณ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (มองชีวิตปัจจุบัน) และมีคำถามเพื่อช่วยในการไตร่ตรอง

หลังจากนั้นเป็นการฟังพระวาจาของพระเจ้า (ฟังพระวาจาของพระเจ้า) และมีคำถามเพื่อช่วยในการไตร่ตรองถึงคำตอบของพระวาจาของพระเจ้าต่อชีวิตปัจจุบันของผู้ไตร่ตรอง และต่อเหตุการณ์ในสังคมที่นำเสนอตามหัวข้อของความเชื่อประจำเดือนที่ใช้ในการไตร่ตรอง และเมื่อได้คำตอบจากพระวาจาของพระเจ้าแล้ว ผู้ไตร่ตรองจะร่วมกันพิจารณาว่าจะปฏิบัติตามข้อความเชื่อที่ตนได้รำพึงไตร่ตรองอย่างไร (ดำเนินชีวิตศิษย์พระเยซู) โดยเลือกการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเพื่อที่จะปฏิบัติส่วนตัวหรือปฏิบัติร่วมกันในกลุ่ม

นอกจากโครงสร้างหลักทั้ง 3 ส่วนที่เป็นส่วนสำคัญของเอกสารฟื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์แล้ว ในเอกสารฯ นี้จะเริ่มต้นด้วยหัวข้อ “เป้าหมาย” เพื่อให้เห็นภาพรวมและทิศทางของเอกสารที่เรากำลังจะไตร่ตรอง และในตอนท้ายของเอกสาร โดยเฉพาะเอกสารสำหรับผู้นำการไตร่ตรอง จะมีหัวข้อ “บทเสริม” เพื่อให้ข้อคิดเพิ่มเติมในหัวข้อความเชื่อที่ไตร่ตรองในแต่ละเดือนในภาคปฏิบัติ และที่สุดจะเป็นหัวข้อ “เอกสารไตร่ตรอง” ซึ่งนำเสนอเนื้อหาของเอกสารพระศาสนจักรที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อความเชื่อที่ไตร่ตรองด้วย

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องคริสตชนทุกท่านจะนำเอกสารฟื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์นี้ไปใช้ เพื่อฟื้นฟูชีวิตชุมชนศิษย์พระคริสต์ของเราตลอด ค.ศ. 2012-2015 เป็นต้น ในการประชุมคริสตชนย่อยของวิถีชุมชนวัด ในการประชุมองค์กรคาทอลิก ในการประชุมของพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง ฯลฯ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s