แบบอย่างการประกาศข่าวดี

การประกาศข่าวดีและการให้ความรู้เรื่องของคาทอลิกแก่บุคคลทั่วไป

บทความจากคณะกรรมการครทอลิกเพื่อการธรรมฑูต
           ยิ่งเราสามารถทำให้คนได้ รับฟัง ข่าวดีแห่งคำสอนของพระเยซูเจ้ามากเท่าไร ก็ยิ่งทำให้จำนวนของผู้ที่มีความเชื่อศรัทธาเพิ่มมากยิ่งขึ้น และยิ่งมีคนที่มีความเชื่อศรัทธาต่อพระเยซูเจ้ามากขึ้นเท่าไร จำนวนของพระสงฆ์และนักบวชชายหญิงก็จะมีจำนวนมากยิ่งขึ้นเท่านั้น “ชาวอิสราเอลจะเรียกขานพระองค์ได้อย่างไรถ้าพวกเขาไม่เชื่อ จะเชื่อได้อย่างไรถ้าไม่เคยได้ยิน จะได้ยินได้อย่างไรถ้าไม่มีใครประกาศสอน จะมีผู้ประกาศสอนได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครส่งไป”(โรม 10:14)

            ให้เราเลือกเอาระหว่างยิ่งวันยิ่งมีคนมาวัดน้อยลงจนกระทั่งต้องปิดวัด เหมือนกับหลายๆประเทศทางยุโรป หรือเราอยากให้มีคนมาวัดกันเพิ่มขึ้น หรือเราพอใจที่จะให้วัดของเราเป็นอยู่อย่างนี้ต่อไป แน่นอนเราคงอยากให้วัดของเราคึกคัก มีสมาชิกมาวัดกันมากๆ มีคนสนใจอยากเรียนรู้คำสอนของพระเยซูเจ้ากับมากๆ อยากให้มีคนขอรับศีลล้างบาปเพื่อเข้ามาเป็นลูกของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

 
ข้อแนะนำเพื่อให้เราแต่ละคนได้เป็นผู้ประกาศข่าวดีและร่วมกันสร้างพระกายของพระเยซูคริสตเจ้า

ระดับส่วนตัว แต่ละคนปฏิบัติได้เลย

          • การภาวนาอย่างไม่หยุดหย่อน – เราจงภาวนาเพื่อ “การกลับใจ”ของผู้อื่น พระเยซูเจ้าตรัสกับนักบุญฟอสตีน่าว่า “เมื่อเธอภาวนาบทนี้ด้วยหัวใจที่เป็นทุกข์โศกเศร้าต่อพฤติกรรมที่เลวร้ายของคนบาปและภาวนาด้วยความเชื่อ เราจะประทานพระพรแห่งการกลับใจสำนึกผิดให้กับเขาผู้นั้น และนี้คือบทภาวนาที่เรามอบให้ ‘พระโลหิตและน้ำที่หลั่งออกมาจากดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า เป็นบ่อเกิดแห่งพระเมตตาของลูก ลูกวางใจในพระองค์’”(บันทึกประจำวัน 186-187) พระเยซูเจ้าตรัสกับนักบุญฟอสตีน่าว่า “การภาวนาที่ทำให้เราพอใจมากที่สุดคือการภาวนาเพื่อวอนขอให้มีการกลับใจ จงรู้ไว้เถอะลูก การภาวนาเช่นนี้จะได้รับการสดับฟังและได้รับคำตอบเสมอ”(#1397); นอกจากนั้นตัวของผู้ภาวนาเองก็จะได้รับความรอดพ้นด้วย “..ภาวนาให้กันและกัน แล้วท่านจะได้รับความรอด”(ยากอบ 5:16) และเราจงภาวนาเพื่อเราจะได้ทำการประกาศข่าวดีได้อย่างดี “จงอธิษฐานภาวนาอย่างสม่ำเสมอ..เพื่อพระเจ้าจะทรงเปิดโอกาสให้เราประกาศพระวาจาสอนธรรมล้ำลึกเรื่องพระคริสตเจ้า”(โคโลสี 4:2)
           • ภาวนาเพื่อพระศาสนจักร ภาวนาเพื่อวัดของเรา ภาวนาเพื่อผู้แพร่ธรรมหรือประกาศข่าวดีในองค์กรต่างๆเหมือนที่นักบุญเปาโลขอให้ผู้ศรัทธาในสมัยนั้นภาวนาเพื่อการทำงานของท่าน “จงภาวนาเพื่อข้าพเจ้าเพื่อให้ข้าพเจ้าเทศน์ได้ตามหน้าที่”(โคโลสี 4:4)
           • จงออกไปเยี่ยมบ้าน เคาะประตูแบบ Door to door เพื่อพูดคุยให้กำลัง ถามสารทุกข์สุกดิบ
           • ออกไปเยี่ยมบ้านของเพื่อนบ้านที่อยู่รอบๆวัด นำเอาสารวัดหรือโบชัวร์คำสอนไปฝาก พยายามไปให้ครบทุกๆบ้าน หรือจะจัดแบ่งเขตรับผิดชอบ
           • ให้แต่ละคนแพร่ธรรมหรือประกาศข่าวดีให้แก่สมาชิกในครอบครัว ให้เพื่อนสนิทและผู้ร่วมงาน และให้เชิญชวนพวกเขาให้มาวัดเพื่อร่วมกิจกรรมกับเรา
            • จัดหาพระคัมภีร์แจกจ่ายให้กับผู้ที่สนใจศาสนาของเรา
            • ให้ทำการต้อนรับสมาชิกที่ย้ายเข้ามาอยู่ในเขตวัดของเรา โดยจัดให้มีคนไปเยี่ยมเยือน และเชิญชวนมาร่วมพิธีที่วัด สร้างความอบอุ่นให้กับทุกคน เป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน
            • จัดกิจกรรมสังสรรค์ตามกลุ่มหรือละแวกบ้าน ใช้โอกาสการจัดการฉลองวันเกิด วันครบรอบแต่งงาน การทำบุญบ้าน เป็นการแพร่ธรรม โดยเชิญเพื่อนบ้านมาร่วมงาน แล้วจัดบรรยากาศการฉลองแบบคาทอลิกให้สมาชิกได้สัมผัส
             • ลูกวัดที่มีร้านค้าหรือกิจการต่างๆ ให้ใช้ร้านค้าของตนเองเป็นสถานที่สำหรับการประกาศข่าวดี เช่น นำเอาหนังสือบำรุงความศรัทธา พระคัมภีร์ ซีดีเพลงและภาพยนตร์เกี่ยวกับศาสนา แผ่นผับ รูปพระ ฯลฯ ไปจ่ายแจกหรือจำหน่าย หรือให้มีข้อมูลเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจมาเรียนคำสอนหรือร่วมกิจกรรมที่วัด หรืออย่างน้อยมีสัญลักษณ์ทางศาสนาติดไว้เพื่อให้คนรู้ว่าร้านค้าของเราเป็นร้านค้าของคาทอลิก
            • เขียนคำสั้นแต่มีความหมาย เช่น ยอห์น 3:16 “พระเจ้าทรงรักโลกมาก” หรือสัญลักษณ์ทางศาสนาติดไว้ที่ประตูบ้าน เช่น เครื่องหมายกางเขน ดาว รูปแม่พระ ถ้ำ รูปนักบุญ 

ระดับวัดและสภาอภิบาล

           • ให้วัดแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ประกาศข่าวดีประจำวัดอย่างเต็มเวลา โดยให้บุคคลนี้ทำหน้าที่ไปบรรยายเรื่องศาสนาตามโรงเรียน เรือนจำ สถานที่ทำงาน หรือในวงเสวนาต่างๆ โดยจัดให้เป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของวัด
            • ให้มีเพลงประจำวัด มีตราสัญลักษณ์ของวัด(logo) ที่มุ่งเน้นไปยังการเผยแพร่หรือการประกาศข่าวดีของพระเจ้าให้ทุกคนได้รับรู้และคุ้นเคยกับคริสต์ศาสนา
            • ให้ทางวัดสำรวจตรวจตราอาชีพและความสามารถต่างๆของลูกวัด เพื่อจะได้นำมารับใช้พระเจ้าในกิจกรรมต่างๆที่ทางวัดจะจัดขึ้น และเป็นการเชิญชวนให้ทุกคนได้ใช้พระพรเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม
          • จัดวันครอบครัวของวัด ให้มีการต้อนรับสมาชิกใหม่ ให้เกียรติแก่ลูกวัดที่ประสบผลสำเร็จในชีวิต ให้กำลังใจลูกวัดที่ประสบปัญหาในชีวิต ฯลฯ อย่างน้อยปีละครั้ง
          • ถ้าวัดของท่านยังไม่พร้อมที่จะมีอาสาสมัครประกาศข่าวดีประจำวัด(PMG) ท่านอาจจะเชิญชวนให้สัตบุรุษที่มาวัดของท่านได้เสนอข้อคิดเห็นซึ่งสามารถนำมาปฏิบัติได้จริงลงใน “กล่องรับฟังความคิดเห็น” ที่ติดไว้หน้าวัด แล้วให้คุณพ่อเจ้าวัดหรือสมาชิกสภาอภิบาลของวัดได้นำมาปรึกษาหารือว่าสามารถนำมาปฏิบัติได้ในเรื่องอะไรบ้าง เพื่อทำให้วัดของเราได้เป็นที่รู้จักและมีคนมาเรียนคำสอน
           • คุณพ่อเจ้าอาวาสหรือสภาอภิบาลอาจจะมอบหมายงานการประกาศข่าวดีให้กับกลุ่มบุคคลหรือสมาชิกองค์กรใดองค์กรหนึ่งของวัดก็ได
            • จัดตั้ง “อาสาสมัครต้อนรับ” ในวัดของท่าน เพื่อต้อนรับทุกคนที่มาร่วมพิธีกรรมในวัดของเรา โดยคัดเลือกบุคคลที่มีบุคลิกภาพที่ดีสามารถให้ต้อนรับแขกได้ อาจจะให้มีกระดาษลงชื่อบุคคลที่มาเยี่ยมวัดหรือบุคคลที่เพิ่งมาวัดของเราเป็นครั้งแรก โดยขอที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์เพื่อการติดต่อกันต่อไป
        • จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครประกาศข่าวดีในวัด(PMG)
        • จัดตั้งกองทุนเพื่อการประกาศข่าวดี
        • ขอให้คุณพ่อเจ้าอาวาสได้มีการชี้แจงหรือประชุมหารือกันถึงสาเหตุที่ทำให้คริสตชนบางคนในเขตวัดของเราไม่ยอมมาวัดหรือทิ้งวัดไป
        • แจกแผ่นพับแนะนำและเชิญชวนให้ผู้สนใจมาเรียนคำสอน โดยจัดให้มีครูคำสอนประจำวัด จัดให้มีการสอนคำสอนอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง
        • ปลุกจิตสำนึกให้สมาชิกองค์กรต่างๆในวัดของเราได้ทำหน้าที่ประกาศข่าวดีหรือพบปะติดต่อกับเพื่อนที่ยังไม่รู้จักศาสนาของเรา ไม่ใช่แค่ทำงานกับบุคคลที่เป็นคาทอลิกแล้วเท่านั้น
        • จัดให้มีวัน “meet and greet” กับคุณพ่อเจ้าวัดหรือคุณพ่อปลัดเป็นระยะๆอย่างสม่ำเสมอ
        • ส่งเสริมให้มีการเรียนคำสอนระบบ R.C.I.A. ในเขตวัดของตนหรือให้จัดทำในระดับเขต
        • นำคณะขับร้องไปร้องเพลงอวยพรตามบ้าน โดยไม่เลือกเฉพาะบ้านคาทอลิกเท่านั้น แต่ให้อวยพรทุกบ้าน อย่าเว้นบ้านใคร และควรแจกเนื้อเพลงหรือพระคัมภีร์สั้นๆเพื่อเป็นของขวัญด้วย
        • จัดกิจกรรมที่ให้คนในละแวกวัดสามารถเข้าร่วมได้ เช่น การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆที่ชาวบ้านสนใจและสามารถเข้าร่วมได้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกัน โดยเปิดต้อนรับทุกคน
        • จัดบริการที่จอดรถสำหรับผู้ที่มาทำธุระกับทางวัด หรืออนุญาตให้ใช้ลานจอดรถของวัดในกรณีที่ชุมชนจัดกิจกรรมต่างๆ โดยให้ทางวัดเขียนถ้อยคำจากพระคัมภีร์หรือข้อมูลประชาสัมพันธ์กิจการของวัด เป็นการเชิญชวนให้คนที่นำเอารถมาจอดได้สัมผัสกับพระวาจาของพระเจ้า ทราบข่าวของวัด และมีทัศนคติที่ดีต่อวัดของเรา
        • จัดให้มีการอภิปรายหรือให้ความรู้แก่ประชาชนในหัวข้อที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของพวกเขา โดยประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกคนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังหรือแสดงความคิดเห็น ทางวัดควรจัดให้เป็นประจำ เช่น สองเดือนต่อหนึ่งครั้ง
        • หลายคนที่เข้ามาศึกษาและเป็นสมาชิกของพระศาสนจักรเนื่องมาจากพวกเขาได้รับพระพรจากคำภาวนาวอนขอ พระเยซู แม่พระ หรือนักบุญองค์อุปถัมภ์ที่อยู่ใกล้บ้านของพวกเขา เรื่องนี้เป็นพระพรพิเศษที่เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสนใจและการศึกษา เราอาจจะพูดถึงเรื่องการภาวนาและอัศจรรย์ที่พระเจ้าประทานให้ได้ แต่ที่สำคัญกว่าคือศีลศักดิ์สิทธ์ เป็นต้น “ศีลมหาสนิท” ที่เป็นอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าประทานให้แก่เรามนุษย์คือ พระเยซูเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางเราภายใต้รูปปรากฏของแผ่นปังและเหล้าองุ่นนั้นเอง
         • ประชาสัมพันธ์ข่าวความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆของวัด และเชิญชวนทุกคนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนั้นโดยไม่จำกัดแค่คาทอลิกเท่านั้น เช่น
               – ใช้บอร์ดหน้าวัดให้เป็นประโยชน์ในการเชิญชวนให้บุคคลที่สนใจได้เข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับศาสนาของเรา เชิญชวนคาทอลิกที่เมินเฉยให้หันมาสนใจอีกครั้งหนึ่ง โดยการเขียนถ้อยคำหรือการทำโปสเตอร์ติดที่บอร์ดหรือบริเวณวัด เป็นต้นสำหรับวัดที่มีคนผ่านไปผ่านมาจำนวนมากในแต่ละวัน นับว่าเป็นโอกาสที่ดีเพื่อการประกาศข่าวดี (ให้ดูตัวอย่างของการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าต่างๆ)
               – ส่งบัตรเชิญให้ผู้ที่สนใจมาร่วมกิจกรรมของวัด โดยให้เป็นการเชิญของคุณพ่อเจ้าวัด พร้อมกับข้อความจากพระคัมภีร์ที่มีความหมายที่เหมาะสมกับแต่ละคนติดไปด้วย
               – จัดทำแผ่นพับแนะนำวัดของเรา โดยมีข้อมูลที่จำเป็น เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เวลามิสซาฯ กิจกรรม และข้อความที่เชิญชวนให้มาร่วมกิจกรรมของวัด
               – ให้มีเจ้าหน้าที่ของวัดบันทึกที่อยู่ของบุคคลที่มาเยี่ยมวัด หรือเป็นคนที่สนใจอยากรู้เรื่องคริสต์ศาสนา เพื่อส่งเอกสารหรือสารวัดหรือหนังสือเกี่ยวกับคริสต์ศาสนาไปให้ ในปัจจุบันควรขอ E-mail address เพื่อแจ้งข่าวและเป็นช่องทางเพื่อการติดต่อกันระหว่างวัดกับบุคคลเหล่านั้น
              – จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของวัดหรือคำสอนของคริสต์ศาสนาในรายการวิทยุทั่วไป วิทยุชุมชน ซึ่งอาจจะเป็นนำเสนอข้อความจากพระคัมภีร์สั้นๆแทรกในรายการต่างๆก็ได้
              – จัดทำรายการเผยแพร่คริสต์ศาสนาทางวิทยุหรือโทรทัศน์
              – จัดทำ Website ของวัด
              – ประชาสัมพันธ์ข่าวสารลงในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
              – จัดทำการเผยแพร่หรือประกาศข่าวดี โดยหาถ้อยคำที่ดึงดูดใจผู้พบเห็นพิมพ์ติดลงในของที่ระลึกต่างๆ เช่น เสื้อ สายรัดข้อมือ สติ๊กเกอร์ ผ้าเช็ดมือ ผ้าปูโต๊ะ ของประดับต่างๆ
              – จัดอาสาสมัครรับโทรศัพท์ของวัดเพื่อให้คนที่มาติดต่อกับทางวัดได้รับข้อมูลข่าวสารด้วยความประทับใจ เป็นต้นสำหรับบุคคลที่สนใจอยากเรียนรู้หรือปรึกษาเรื่องคริสต์ศาสนา
              – ถ้าวัดมีหอกระจายข่าวหรือเสียงตามสาย ให้ใช้เพื่อการประกาศข่าวดีของพระเจ้าและเชิญชวนคนมาร่วมพิธีกรรมและกิจกรรมของวัด

              ขอส่งท้ายด้วยพระบัญชาและคำสัญญาของพระเยซูเจ้าที่ว่า “ท่านทั้งหลายจงไปทั่วโลกประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวง ผู้ที่เชื่อและรับศีลล้างบาปก็จะรอดพ้น ผู้ที่ไม่เชื่อจะถูกตัดสินลงโทษ” (มาระโก 15:15-16)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s